Projekat „Aktivni preduzetnici za bolje poslovno okruženje“ sprovodi ENECA u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija koji finansira Vlada Kraljevine Švedske, a implementira Beogradska Otvorena Škola (BOŠ).

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji uključivanjem civilnog sektora u procese donošenja odluka. Kako bi se ostvario ovaj cilj, naš zadatak je doprinos kreiranju povoljnog poslovnog okruženja za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike kroz uključivanje u procese donošenja odluka, kreiranje strateških dokumenata razvoja i Koncepata javnih politika.

Očekivani reziltati projekta su:

  1. Ostvareno učešće u Tematskim radnim grupama u okviru Plana razvoja grada Niša za period 2021.- 2027.;
  2. Sprovedena analiza Budžeta grada Niša sa akcentom na sredstva namenjena za poljoprivredu i ruralni razvoj, inovacije i MMSPP sektor;
  3. Sprovedeni konsultativni sastanci sa najmanje 10 MMSPP iz Niša;
  4. Izrađeni promotivni materijali i promovisani za potrebe zagovaračke kampanje i povećanje vidljivosti projekta ;
  5. Prikupljene sugestije i predlozi relevantnih zainteresovanih strana;
  6. Prikupljene sugestije, komentari i predlozi preduzetnika u vezi prvog nacrta Plana razvoja;
  7. Kreiranje strategije za pomoć privrednim sektorima u Gradu Nišu koji su najviše pogođeni krizom izazvanom pandemijom virusa COVID-19;
  8. Izrađeni Koncepti javne politike.