Ciljni okruzi projekta: Niš, Pčinja, Jablanica, Pirot, Zaječar i Bor.

Ovaj trogodišnji projekat pokrenut je u novembru 2020. godine, u okviru Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). To je zajednička inicijativa CARE-a i njenih partnerskih organizacija NEXUS iz Vranja i ENECA-e iz Niša, čiji je cilj povećanje kapaciteta ranjivih grupa stanovništva u jugoistočnoj Srbiji da prepoznaju mogućnosti za socijalno-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritičnije preispitaju svoje mogućnosti za emigraciju u razvijene zemlje.

Ciljne grupe su ljudi koji su se vratili u Srbiju putem sporazuma o readmisiji, a takođe i lokalne ekonomski vulnerabilne grupe stanovništva, uključujući mlade, Rome, nezaposlene žene i slične grupe, koje imaju tendenciju da emigriraju u zapadne zemlje.

Projekat radi na povećanju svesti srpskih donosilaca odluka o ekonomskim i socijalnim potrebama ciljne grupe i istovremeno na povećanju svesti korisnika o njihovim pravima. Svoje aktivnosti zasniva na stalnoj analizi konteksta među korisnicima, organizovanju informativne kampanje za ciljanu populaciju, kontinuirano individualno savetovanje i podršku povratnicima, uključujući psihosocijalnu podršku i uspostavljanje sinergije sa sličnim inicijativama u zemlji.

U okviru ekonomske podrške ciljnim korisnicima, očekuje se da će projekat stvoriti nova polja zapošljavanja za povratnike i vulnerabilne kategorije gradjana u jugoistočnoj Srbiji. Obuke za podršku zapošljavanju biće obezbeđene za 660 korisnika, a šema grantova u opremi i mašinama za samozapošljavanje i zapošljavanje za minimum 150 ljudi. Planirano je da se stručna praksa organizuje u saradnji sa lokalnim kompanijama za 100 svršenih studenata.

Projekat radi na povećanju osetljivosti i kapaciteta lokalnih vlasti i institucija, pre svega obrazovnih, za uspešniju integraciju povratnika. Ovo uključuje obuke školskih stručnjaka za integraciju povratnika u školski sistem, određene integracione inicijative, upotrebu metodologije forum teatra u prepoznavanju uloga i problema i mere zagovaranja / podizanja svesti usmerene na zainteresovane strane i donosioce odluka na svim nivoima.

Potrebne dokumente za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.