U saradnji sa HELPom

Region: južna Srbija – Niš, Vranje, Bujanovac, Gadžin Han, Pirot, Preševo
Budžet: 1.401.175,00 EUR
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, Nemačka Vlada preko Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, gradovi Niš i Vranje, i opštine Bujanovac, Gadžin Han, Pirot i Preševo
Trajanje: oktobar 2008. – mart 2010.

Sledeći desetogodišnje iskustvo u sprovođenju projekata lokalnog ekonomskog razvoja , program “Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji” zasniva se na edukativnoj i ekonomskoj podršci povećanju zaposlenosti mladih. Da bi se što bolje odgovorilo na potrebe lokalnig stanovništva i trenutne situacije u privredi južne Srbije, program čini nekoliko komponenti, čija realizacija treba da doprinese direktnom zapošljavanju najmanje 400 nezaposlenih, kao i opštem poboljšanju budućeg socijalnog, kulturnog i profesionalnog života mladih.

Komponente programa su:

  • Obezbeđivanje 320 grantova prosečne vrednosti 2,000 EUR za nove biznise ( 60% podržanih biznisa vode mladi preduzetnici)
  • Poslovne i stručne obuke (najmanje 320 poslovnih i 160 stručnih obuka)
  • Obavljanje stručne prakse u privatnim kompanijama (najmanje 30 mladih obavilo stručnu praksu)
  • 20 klijenata podržano kroz pilot aktivnost po šemi donacija-kredit
  • Razvoj kooperativa (posebna inicijativa zasnovana na nalazima prethodnih projekata)
  • Razvoj lokalnih kapaciteta i zalaganje za politiku zapošljavanja mladih na nacionalnom i regionalnom nivou (u saradnji sa postojećim udruženjima mladih i drugim organizacijama civilnog društva putem:
  • sajmova za zapošljavanje mladih i druge aktivnosti umrežavanja
  • inicijative projekata manjeg obima sprovedenih od strane udruženja mladih

Opšti cilj programa je doprinos održivom razvoju sa fokusom na osnaživanje lokalnih ekonomskih struktura, dok su posebni ciljevi usmereni ka edukativnoj i ekonomskoj podršci sa namerom povećanja mogućnosti za zapošljavanje mladih.
Preko lokalnih nevladinih organizacija angažovanih direktno na terenu, primenjivaće se procedure i metodologija koji su razvijani u jugoistočnoj Evropi od 2002. godine. Iskusni projektni timovi će obučavati, savetovati i pratiti podržane preduzetnike.
Posvećenost biznisu klijenti treba da dokažu ispunjavanjem obaveza poput povraćaja 20% od ukupne vrednosti isporučene opreme/materijala, obavljanjem 15 časova društveno korisnog rada za lokalne zajednice, registracijom biznisa u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije a pre dobijanja opreme, kao i pohađanjem poslovnih i stručnih obuka.