Region: Srbija i Crna Gora/ Grad Niš
Budzet: 10. 300,00 EUR
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije

Ovaj projekat je sproveden u okviru “Programa zbrinjavanja viška vojnog kadra – PRISMA”, koji je razvilo Ministarstvo odbrane Srbije i Crne gore. Projektnim aktivnostima je omogućeno informisanje i priprema viška vojnog kadra za trenutno poslovno okruženje u Srbiji i Crnoj Gori kroz različite poslovne obuke. Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije je finansiralo uspostavljanje Trening Centra na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, gde je ENECA organizovala dve obuke za 200 viška vojnih oficira.

Cilj ovih obuka je bio da se viši vojni kadar obuči i stekne određene veštine i znanja kako bi bili u stanju da efikasno započnu i/ili razvijaju nove poslovne aktivnosti.

Obuku su činile četiri komponente:

  • Pristup kreditnim linijama i drugim finansijskim fondovima/institucijama
  • Predstavljanje i upoznavanje sa relevantnim institucijama i organizacijama koje posreduju u zapošljavanju
  • Priprema i izrada biznis plana
  • Predstavljanje uspešnih primera započetih poslovnih delatnosti iz prakse