Projekat „Transparentnost i učešće civilnog sektora u kreiranju lokalnih javnih politika“ se provodi u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Vlada Kraljevine Švedske, a implementira Beogradska Otvorena Škola (BOŠ).

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji uključivanjem poslovnog sektora u procese donošenja odluka. Kako bi se ostvario ovaj cilj, naš zadatak je ojačavanje kapaciteta  mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

Projektne aktivnosti su definisane tako da uključivanjem ciljnog sektora u proces donošenja odluka ojačamo njihove kapacitete i znanje i veštine u oblasti njihovih prava i poglavlja 20 u pregovorima sa Evropskom unijom.

Očekivani reziltati projekta su:

  • Odabrana preduzeća i preduzetnici za direktnu projektnu podršku
  • Definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom.
  • Organizovani radionica i treninzi za korisnike projekta.
  • Mapirani ključni stejkholderi u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika za MMSPP sektor.
  • Ojačani kapaciteti 10 MMSPP-a za izradu i predstavljanje praktičnih politika.
  • Izrađena studija javne politike i siže javne politike.
  • Javna politika dostavljena donosiocima odluka.
  • Šira javnost upoznata sa projektom i izrađenom javnom politikom